دستکش PPE

 • Disposable Vinyl Examination Gloves

  دستکش یکبار مصرف وینیل

  فاقد لاتکس / فاقد پودر / فاقد پروتئین / آمبیدستروس / درجه مواد غذایی / غیر استریل / یکبار مصرف / نوک انگشت بافت / کشش بالا / ضد روغن / غیر سمی / مقاومت در برابر اسید کلریدریک
  دستکش یکبار مصرف وینیل ، EC REP CMC ، دستکش محافظ کلاس 1 ، دستکش راحت دستی
 • Disposable Nitrile Examination Gloves

  دستکش یکبار مصرف نیتریل

  فاقد لاتکس / فاقد پودر / فاقد پروتئین / آمبیدستروس / درجه مواد غذایی / غیر استریل / یکبار مصرف / نوک انگشت بافت / کشش بالا / ضد روغن / غیر سمی / مقاومت در برابر اسید کلریدریک
  دستکش یکبار مصرف نیتریل ، EC REP CMC ، دستکش های محافظ کلاس 1 ، دستکش راحت دستی
 • Disposable Vinyl/Nitrile Blended Examination Gloves

  دستکش های یکبار مصرف وینیل / نیتریل

  فاقد لاتکس / فاقد پودر / فاقد پروتئین / آمبیدستروس / درجه مواد غذایی / غیر استریل / یکبار مصرف / نوک انگشت بافت / کشش بالا / ضد روغن / غیر سمی / مقاومت در برابر اسید کلریدریک
  دستکش یکبار مصرف وینیل / نیتریل مخلوط آزمایش ، EC REP CMC ، دستکش های محافظ کلاس 1 ، دستکش راحت دستی
 • Disposable Nitrile Gloves

  دستکش نیتریل یکبار مصرف

  فاقد لاتکس / فاقد پودر / فاقد پروتئین / آمبیدستروس / درجه مواد غذایی / غیر استریل / یکبار مصرف / نوک انگشت بافت / کشش بالا / ضد روغن / غیر سمی / مقاومت در برابر اسید کلریدریک
  دستکش یکبار مصرف نیتریل ، CE EN 374 ، دستکش های محافظ کلاس 1 ، دستکش راحت دستی
 • Disposable Vinyl/Nitrile Blended Gloves

  دستکش های یکبار مصرف وینیل / نیتریل

  فاقد لاتکس / فاقد پودر / فاقد پروتئین / آمبیدستروس / درجه مواد غذایی / غیر استریل / یکبار مصرف / نوک انگشت بافت / کشش بالا / ضد روغن / غیر سمی / مقاومت در برابر اسید کلریدریک
  دستکشهای یکبار مصرف وینیل / نیتریل ، CE EN 374 ، دستکش های محافظ کلاس 1 ، دستکش های راحت دستی
 • Disposable Vinyl Gloves

  دستکش وینیل یکبار مصرف

  فاقد لاتکس / فاقد پودر / فاقد پروتئین / آمبیدستروس / درجه مواد غذایی / غیر استریل / یکبار مصرف / نوک انگشت بافت / کشش بالا / ضد روغن / غیر سمی / مقاومت در برابر اسید کلریدریک
  دستکش های یک بار مصرف وینیل ، CE EN 374 ، دستکش های محافظ کلاس 1 ، دستکش های راحت دستی